Reciclatges Pelegrí - Gestor i transportista de residus

estem capacitats per
una gestió de residus integral

  Reciclatges Pelegrí, S.L. està inscrita en el registre general de gestors de residus de Catalunya i posseeix l’autorizació corresponent com a Gestor de residus E-858.04 per al tractament de la majoria de residus.

  Operacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya segons codi de gestor:


 • Gestió per un Centre de Recollida i Transferència.

 • Reciclatge de paper i cartró.

 • Reciclatge de plàstics.

 • Reciclatge tèxtil.

 • Reciclatge de vidre.

 • Reciclatge i reutilització de fustes.

 • Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl.lics.

 • Recuperació de cables.

 • Residus de la construcció.

En definitiva, l’activitat de l’empresa engloba la recuperació de residus mitjançant classificació i premsat de paper, cartró, plàstic i tèxtil; classificació de vidre, fusta i xatarra; classificació de deixalles, runa i emmagat-zement de frigorífics, ordinadors, bateries, pneumàtics, cables, fibrociment, envasos, RAEES, aerosols, fluorescents, filtres d’oli, tòners, absorbents, etc.

Reciclatges Pelegrí, S.L. tant per la seva capacitat de gestió de residus E-858.04 com per la seva corresponent autorització com a transportista T-1713, es troba capacitada per oferir serveis de recollida integrals als seus clients.